Pro otevření mapy lokalit činnosti Ardea Břeclav klikněte na obrázek mapy nebo ZDE. Pro načtení všech vrstev počkejte několik sekund, nebo klidněte na ikonu domů, nebo znovu načíst stránku. Jednotlivé lokality jsou doplněny komentářem a obrázkem.

Františkův rybník – přírodní rezervace

Přírodní rezervace Františkův rybník se nachází v katastru Poštorné nedaleko hranic s Rakouskem. I když název napovídá, že by se měly aktivity pohybovat kolem vody, tak hlavním předmětem ochrany je provádění managementu na suchomilných trávnících. Uvítáme každého, kdo by nám chtěl při letním kosení trávy, mozaikovité seči a hrabání sena pomoci. Na lokalitě pořádáme víkendové akce. Všechny práce musejí probíhat ručně. Na místě se pohybujeme od roku 2020. Údržbu finančně podporuje Jihomoravský kraj.

Stromořadí u poštorenského hřbitova

Zcela nové stromořadí v zemědělské krajině vzniklo na okraji Poštorné u hřbitova na pozemku města Břeclavi. Stromořadí se skládá z dubů, třešní, keřů a v podrostu je květnatá směs. Výsadbu finančně podpořila kavárna Lights Caffee z Prahy. Výsadba proběhla na podzim 2019. Údržbu finančně podporuje Jihomoravský kraj.

Englická alej

Englická alej, nebo též nazývaná Anglická či Kostelní cesta dříve spojovala poštorenský kostel s Valticemi. Krátký úsek dnes existuje už jen jako jednořadé stromořadí lip v poli, kde slouží k procházkám. Město Břeclav ve spolupráci se sdružením Lužánek toto stromořadí v roce 2017 doplnilo chybějícími lípami a vysázelo druhou řadu ovocných stromů. Kromě stromů je zde k vidění několik budek pro pěvce, lavičky, houpačka, zídky pro ještěrky, hmyzí domeček a další. V roce 2019 jsme se studenty břeclavského gymnazia a dětmi z lesní mateřské školky Veverka vysadili několik desítek keřů za finanční podpory Zdravého města Břeclav. Pozemky vlastní město Břeclav.

Stromořadí Lednická

Ulice Lednická prochází Charvátskou Novou Vsí a u odbočky na sídliště Na Valtické se ulice v Poštorné přejmenovává na Hlavní.

V úseku, kde je pole ve směru ze sídliště do Ch. N. V., jsme na podzim 2020 z vlastních prostředků, a za finanční podpory Zdravého města Břeclav, vysázeli jednu řadu lip a třešní. Snad budou v budoucnu potěchou pro kolemjdoucí a zpříjemní naše společné životní prostředí. Pozemek vlastní Město Břeclav.

Stromořadí pod Taliánkama

Bývalá úvozová cesta od železniční tratě do Lednice za sídlištěm Na Valtické, směrem do lesa na Valtice – také zvaná Taliánky, Habrová seč, nebo Jezdecká cesta, musela jít z bezpečnostních důvodů k zemi. Poté co se rozplácl cyklista o traktor a divil se proč tudy jede, rozhodly Lesy ČR o zrušení vegetace podél cesty a její terénní urovnání. Uvolněnou plochu jsme na podzim roku 2018 spolu s dobrovolníky a žáky ZŠ Komenského osázeli duby a třešněmi. Až třešně budou mít své nejlepší roky za sebou, tak uvolní místo dubům, které tak za 50 či 100 let porostou do nádherné velikosti a budou tvořit novu příjemnou cestu budoucím pokolením. Zatím jsme ve fázi, kdy máme hodně práce se závlahou, kosením buřeně, pěstění kmínků a koruny. Budeme rády za každou pomoc. Pozemek je ve správě Lesů ČR. Údržbu finančně podporuje Jihomoravský kraj.

Stromořadí za sídlištěm Na Valtické

Asfaltová cesta za sídlištěm Na Valtické, která spojuje Kančí oboru a les směrem na Valtice je vytíženou komunikací, skrze kterou vedou trasy místních na procházky, ale především v letních měsících davy cyklistů a pěších, které tudy vede značení v mapách i v terénu. Jelikož letní měsíce umí být v Břeclavi opravdu horké, tak je příjemné jít ve stínu stromů. Proto jsme v roce 2018 vysadili podél této cesty duby. Zatím se jim daří, tak snad dorostou do velké krásy.

Ladenská alej u Nového dvoru

Doplňujeme třešně do stromořadí dle potřeby. Toto stromořadí bylo obnoveno po přelomu milénia. Dosadby jsme provedli na podzim roku 2018. Provádíme zde závlahu a údržbu. Pozemek spravují Lesy ČR.

Ladenská alej – jírovce

Zde jsme vysadili semenáčky mladých jírovců v létě 2019. Provádíme závlahu a údržbu.

Výsadba „vysetí“ stromů v Charvátské Nové Vsi

Podél této polní cesty jsme na podzim 2019 vyseli kaštany a žaludy. Uvidíme jak se náš pokus vydaří a zda zde vyrostou stromy.

Ladenská alej u Kančí obory

Obnova aleje vznikla po přelomu milénia. Od té doby řada stromů dorostla do velké výšky, ale několik se jich neujalo. Proso jsme duby doplnili do aleje na podzim roku 2017. Provádíme zde závlahu a údržbu. Pozemek ve správě Lesů ČR. Údržbu finančně podporuje Jihomoravský kraj. Sazenice a ochranný materiál hradily Lesy ČR.

Panchova louka

Pancho (čteno Pančo), není žádná mýtická ani španělská postava, ale břecalvský skaut, známý též pod civilním jménem Ľubomír. V roce 2018 jsme započali péči o louku v Kančí oboře, která byla dlouhodobě neobhospodařována a postupně zarůstala náletovými dřevinami. Vytvořili jsme zde několik hadníků a prosvětlili lesní okraje. Od roku 2020 zde probíhá péče pomocí pastvy koní, ve které plánujeme pokračovat. Kopyta koní a jejich trus mají příznivý vliv na podporu biodiverzity. Snad se nám podaří do budoucna na louce zvednou zastoupení kvetoucích bylin. Plochu mají aktuálně v pronájmu břeclavští skauti od Státního pozemkového úřadu.

Houpačky u bývalé sladovny

Už od roku 2019 má kdokoliv možnost si úžít zhoupnutí na houpačce nebo v houpací síti s výhledem na vodu a zámek. Snažíme se tak zvyšovat kvalitu veřejných prostranstvích. Máte tip na místo, kde by také mohli být houpačky? Chtěli byste nás podpořit nákupem materiálu? Obraťte se na nás.

Sad za bývalou břeclavskou sladovnou

Dříve zahrádky, poté skládka vytvořená bezdomovci, dnes veřejná a trochu divoká zahrada s ovocnými stromy, letničovými záhony, mozaikovitou sečí, hmyzím domečkem, krmítkem, lavičkou, molem u vody, houpačkou a jiným. Všichni návštěvníci jsou vítáni. Bohužel někteří nám zde nechávají po sobě spoustu odpadků.

Ovocné stromy u Dyje ve Staré Břeclavi

Několik ovocných stromů jsme v rámci akce pro veřejnost vysadili na malém paloučku u řeky Dyje ve Staré Břeclavi. Snad do budoucna obohatí svými květy a plody krásu přírody i potravní nabídku lidí a zvířat. Pozemek vlastní Město Břeclav. Výsadba proběhla na podzim roku 2019. Technické služby Města Břeclavi provádí údržbu trávníku a okolní zeleně.

Stromořaedí za Tescem ve Staré Břeclavi

Stromořadí za Tescem je nová výsadba podél polní cesty, která dnes nikam nevede. Dříve to ale byla hlavní ulice, která v rovné přímce spojovala Starou Břeclav s Moravským Žižkovem. Dnes je cesta autem dost klikatá a kvůli dopravním stavbám, které v uplynulém století vznikly je třeba projet mnoho křižovatek a přes několik mostů, než se do Žižkova dostanete. Úsek, který jsme ve spolupráci se sdružením Lužánek na podzim 2020 vysázeli je jednostranné stromořadí dubů a třešní doplněno keři a podrostem nektarodárných bylin. Tento projekt má za cíl udělat okolní zemědělskou krajinu více různorodou a tím posílit biodiverzitu a zmírnit nepříznivé vlivy sucha a eroze. Stromořadí nevede až k železnici do Brna, kde cesta končí, protože část bývalé silnice leží ve stavební uzávěře pro rezervu vysokorychlostní železnice. Pozemek vlastní město Břeclav. Financováno z Programu péče o krajinu 2020 ze zdrojů Ministerstva životního prostředí ČR.

Třešně za Lokačou

Vysazeno na podzim 2019. Zároveň udržujeme pěšinu od Sladovny až k mostu sečením a dokonce jsme v roce 2020 provedli generální opravu mostu.

Zámecké náměstí – mozaikovitá seč

Zámecké náměstí leží v prostoru mezi bývalým břeclavským mlýnem a bývalou sladovnou. Tento malý parčík byl kdysi centrem všeho dění v Břeclavi, ale dnes je to okrajová část centra, kudy vedou jen cesty pěších a cyklistů. Po letech sucha v období mezi roky 2015 – 2019, která zasáhly Evropu, se začala rojit spousta nápadů jak tento nepříjemný stav zmírnit. Jedou z možností je omezení seče trávy ve městech, což má za důsledek hlubší prokořenění travin a bylin, které potom mohou čerpat více vody, jsou zelenější a svým výparem více ochlazují vzduch. Aby plochy nebyly zcela zdivočilé, tak se mezi nimi sečou pěšinky, paloučky, nebo tzv. travní řeky. Kombinací vysoké a nízké trávy vzniká mozaikovitá seč. Pro někoho to není lahodný pohled a v tomto opatření vidí jen neudržovaný plevel, ale jiní si všímají bohatosti květů a potravy pro opylovače a jiný hmyz či jmenovaný efekt malého vodního cyklu a podporu vegetace.

Přírodní zahrada na Duhovce

Ve spolupráci s Duhovkou – střediskem volného času Břeclav jsme vytvořili a nadále pečujeme o zahradu, která vznikla za přispění Nadace Partnerství. Kousek zahrady areálu Duhovky na Lidické ulici lahodí ne jen oku, ale i jazyku. Jsou zde záhony s rostlinami ze suchých i vlhkých stanovišť, rostliny pro kuchyni, tvoření, léčitelství, bylinky a velké místo zaujímá duhový záhon s pestrou paletou kvetoucích rostlin. Kromě toho je okolí doplněno keři pro motýli a jiné opylovače, keři s jedlými plochy a několik stromů.

Je zde vytvořena i terasa pro odpočinek a zasakovací záhon na dešťovou vodu. Přírodní zahrada vznikla v roce 2018.

Cukrovar – okolí sáňkovacího kopce

Bývalý břeclavský cukrovar už nějakou tu dobu cukr nevaří. Jak se využije plocha celého areálu se stále plánuje. Zatím tento prostor, který patří Městu Břeclavi, nabízí spíš rekreační funkce. Jednou z nich je i sáňkovací kopec a jeho okolí. Sněhu moc nepadá, ale zato v létě roste tráva se spoustou květnatých bylin. Tyto byliny nabízejí potravu pro opylovače a díky své zeleni osvěžují vzduch vypařováním vody. Aby se nesekal travnatý porost na tzv. zelenou poušť bez života, tak i zde jsme se pokusili od roku 2020 prosadit mozaikovitou seč a travní řeky. Kombinace různě vysoké trávy nenabízí hravé prvky jen pro děti, ale i životní prostředí pro mnoho rostlin

a živočichů.

Záhony na Kuffnerově nábřeží

V roce 2017 a 2018 bylo ve spolupráci s Občanským sdružením

Lužánek oseto pět plošek pestrou letničkovou směsí. V roce 2020 jsme opět provedli pomocí narušení malých plošek výsev kvetoucích bylin, tak se necháme překvapit jak v roce 2022 budou plošky vypadat. Za normálních okolností by se kolem stromů u zdi u řeky Dyje sekala jen tráva, ale my zde tak trochu experimentujeme čemu a jak se zde daří bez větší údržby a závlahy. Děkujeme za poskytnutí pozemků městu Břeclav.

Biokoridor mezi kostickou váhou a Hvězdou

Ve spolupráci s obecním úřadem v Kosticích jsme v roce 2021 realizovali výsadbu biokoridoru uprostřed širých lánů. Pozemek byl k tomuto účelu vyčleněn při pozemkových úpravách. Další etapy by měly následovat. Pozemek patří obci Kostice. Vysázeny jsou zde ovocné a domácí dřeviny, keře a v podrostu je vyseta směs bylin.

Gepy za bývalým městským úradem

Slovo „gep“ pochází z angličtiny a popisuje něco, co vypadá jako krtinec – útvar holé země, ovšem není nutně vytvořený krtkem. Takováto odhalená zem je důležitá pro vývoj mnoha druhů rostlin, které se rozmožují semeny. Díky možnosti vyklíčit a vyrůst na gepu se tak daří udržovat život mnoha druhů rostlin. Dnes se bohužel trávníky udržují způsobem, který vede k hromadění stařiny v podrosu. Zde potom nemůže nic klíčit. Bohaté barevné louky tak budeme brzy znát jen z obárzků. Rozrušování povrchu trávníků nářadím, stroji, hráběmi, kopyty zvířat či jinak je velmi prospěšné pro biodiverzitu. Umělé gepy a umělý výsem jsme provedli na několika místech v Břeclavi a budeme pozorovat jak semena využívají nově uvolněné plochy. Kromě lokality za bývalým městským úřadem jsme gepy vytvořili ještě za obchodem Billa, v areálu bývalého cukrovaru, v parčíku u splavu ve Staré Břeclavi, za novou smuteční síní u břeclavského hřbitova. Všechny pozemky vlastní město Břeclav.

Záhon u pošty

V roce 2017 jsme ve spolupráci s městem Břeclav upravili zbylé

a nevzhledné pásy zeleně, které jsme přeměnili v krásně kvetoucí záhony. Nyní se o záhony starají Technické služby Břeclav.

Dlouhý hrúd

Dlouhý hrúd je název lokality a útvaru hrúd. Hrúdy vznikali nejspíše při větrné nebo vodní erozi usazováním písčitých částic. Takovéto plochy v lužní krajině tvoří zajímavý prostor pro charakteristickou skladbu travin, bylin a hmyzu. Jelikož hrúdy ztratili podobně jako spousta jiných stanovišť v naší krajině svůj hospodářský význam, tak jejich biodiverzita se pomalu ztrácí a je pohlcována okolním lesem. V rámci našich aktivit věnujeme každý rok alespoň pár hodin ročně, abychom omezovali bujně rostoucí dřeviny, pokosili a pohrabali jsme kousek louky a tím podpořili cílové chráněné druhy. Pozemek má ve své správě státní podnik Lesy ČR. Na lokalitě se pohybujeme od roku 2018.